Archipelago Sea Jazz och John Nurminens Stiftelse värnar tillsammans om Östersjön

21.4.2020

Archipelago Sea Jazz och John Nurminens Stiftelse har ingått ett avtal om Östersjösamarbete. Under festivalerna kommer John Nurminens Stiftelse att bidra med programinnehåll och audiovisuellt material som relaterar till det marina kulturarvet och skyddet av Östersjön. Målet med samarbetet är även att samla in donationsmedel som stöder John Nurminens Stiftelses viktiga miljö- och kulturarbete.

Archipelago Sea Jazz är en ny och internationellt attraktiv festivalserie med ett starkt miljöperspektiv. Konceptet bygger på högklassig jazzmusik samt skärgårdens och Östersjöns unika dragningskraft. Festivalserien kombinerar två nya jazzevenemang i Åbo och Mariehamn med två festivaler som redan etablerat sig och har en trogen stampublik (Baltic Jazz och Korpo Sea Jazz) under det gemensamma namnet Archipelago Sea Jazz.

Festivalkonceptets ideologi är att bjuda publiken på konstnärligt högklassig jazzmusik på ett nytt och miljömässigt ansvarsfullt sätt genom att utnyttja Skärgårdshavets unika egenskaper ända ut i ytterskärgården.

– Vi tror att den nya festivalserien och det omfattande samarbetet mellan kommunerna stärker våra insatser för att stoppa övergödningen samt skydda Östersjön och Skärgårdshavet. Vi vill gärna samarbeta med aktörer som delar våra miljövärderingar och därför är samarbetet med just John Nurminens Stiftelse viktigt för oss, poängterar jazzmusikern Jussi Fredriksson, som skapat Archipelago Sea Jazz-konceptet.

Östersjön lider av övergödning som påskyndas av klimatförändringen. Målet för John Nurminens Stiftelse är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Stiftelsen genomför effektiva och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön samt sprider ordet om Östersjöns unika natur och dess historia så att så många som möjligt lär sig att uppskatta och skydda havet. 

Stiftelsen har publicerat över 40 böcker med berättelser från havet, arrangerat ett flertal utställningar och evenemang samt startat närmare 40 Ett Rent Östersjön-projekt, varav 25 har slutförts. I samarbete med andra aktörer har de lyckats minska den eutrofierande fosforbelastningen i Finska viken med upp till 75 procent på knappt tio år.

Archipelago Sea Jazz-publiken kommer i framtiden att kunna stödja stiftelsens Östersjöverksamhet genom en frivillig donation i samband med köp av konsertbiljetter. Festivalerna uppmuntrar även till andra sätt att donera och på så vis hjälpa på ett enkelt och snabbt sätt. Med hjälp av donationerna kan stiftelsen utföra ett resultatrikt arbete för att skydda Östersjön och föra havets berättelser vidare till kommande generationer.

Vid anordnandet av evenemangen inom Archipelago Sea Jazz är hälsa, säkerhet och ansvar av största vikt. Vi följer noga rapporteringen om coronapandemin samt myndigheternas anvisningar gällande undantagsarrangemang.

Mer om John Nurminens Stiftelse på johnnurmisensaatio.fi/sv

Mer information

Archipelago Sea Jazz: Jussi Fredriksson, +358 44 041 2026